Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Cześć. Spierdoliłeś mi życie, pamiętasz?
— żeby tylko jeden
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viairmelin irmelin
7615 42bf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera

August 04 2018

Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
3788 8fc0 390
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viapersona-non-grata persona-non-grata

August 02 2018

9392 c798 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
8845 5dde 390
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki

August 01 2018

0690 d3e1 390
Reposted fromdozylnie dozylnie
6673 d466 390
Reposted fromdozylnie dozylnie
9244 6144 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
8219 5333 390
5349 df31 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

July 23 2018

2945 3118 390
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
9045 ea2b 390
Reposted fromkniepuder kniepuder via4777727772 4777727772
CO JEST ZE MNĄ NIE TAK
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl