Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

6450 c0f9 390
Reposted fromdivi divi via4777727772 4777727772
7906 2e2c 390
Reposted from4777727772 4777727772
9391 b35c 390
Reposted fromPTA PTA viapersona-non-grata persona-non-grata

June 13 2018

Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Paweł Sołtys - Mikrotyki.
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
niedawno skończyłam 23 lata i tak sobie myślę, że chyba wypadałoby się w końcu zakochać. ale tak prawdziwie, na amen i co najważniejsze z wzajemnością
— przed chwilą pomyślane
Reposted fromanaa anaa viapersona-non-grata persona-non-grata
5669 4118 390
Reposted frommesoute mesoute viaMartwa13 Martwa13

June 12 2018

Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viaMartwa13 Martwa13
7496 5ba4 390
Reposted fromLotte Lotte viaMartwa13 Martwa13
1525 d24c 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromHmZ HmZ viaMartwa13 Martwa13
7904 e1cc 390
Reposted fromMartwa13 Martwa13
0387 2584 390
0995 6666 390
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
7376 6fe3 390
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl