Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viaazazel azazel
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
9433 1bb9 390
1883 4610 390

August 20 2019

5295 9522 390
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
4829 aea4 390
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
4828 08bd 390
Reposted fromdoedeer doedeer viairmelin irmelin
3022 6a08 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
3473 a7c8

August 18 2019

Comfiness.
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
Join me?
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
Awesome day.
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
Best snugging.
Reposted fromincomperta incomperta viairmelin irmelin
0145 5390 390
na pal
Reposted fromUbik Ubik viairmelin irmelin
5238 a66d 390
Little spoon.
Reposted fromincomperta incomperta viaMartwa13 Martwa13
Nie widziałam Cię już 
od miesiąca.

I nic. 
Jestem może bledsza,

Trochę śpiąca, 
trochę bardziej milcząca,

Lecz widać można żyć 
bez powietrza.
— Miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl